Billigare ursprungskontroll

Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF) har under många år framfört önskemål till Trans­portstyrelsen att anpassa dagens före­skrifter avseende krav på utrustning och beskaffenhet på äldre fordon så att dessa bättre stämmer överens med de villkor som gällde när fordonen konstruerades och togs i bruk.

När kraven på utrustning och beskaffenhet på äldre fordon har varit för höga för fordon­sägarna har lösningen varit att söka dispens. Dispensförfarandets avgifter har dock under de senaste åren stigit från 300 kronor till 2 600.

Vägtrafikregisteravgiften har samtidigt genererat betydande ekonomiska överskott i Transportstyrelsens verksamhet. Trans­portstyrelsen har därför beslutat att hänföra intäkterna av VTR-avgiften till andra kostna­der.

Från den 1 januari 2015 slopas därför dispensavgiften på 2 600 kronor avseende undantag från krav på fordon i fordonsför­ordningen eller föreskrifter meddelade med stöd av förordningen. Avgiften slopas även för undantag från avgaskrav enligt avgasför­ordningen. Likaså dispensavgiften på 1 700 kronor avseende undantag för fordon för tävlingsverksamhet. Dessutom sänks avgiften för urspungskontroll från 700 kronor till 600.

Även om det numera inte kostar något att ansöka om dispens kommer MHRF att fort­sätta arbetet med rimliga föreskrifter.

Läs mer: MHRF

Ursprungskontroll – så registrerar du ett gammalt fordon

Scroll to Top